Thursday, January 17, 2008

Perkembangan Bahasa Manusia

Majalah: SUKEJ
Edisi: 110
Kolum : Tharwatu d-Dokhmah
Genre: Artikel
Terbitan: Mac 2007
Oleh : Mohd Zaki M.Noor

Mana-mana bahasa dalam dunia pun akan mengalami perkembangan. Kerana itu bahasa digelar sebagai suatu benda yang hidup ( كائن حي ), membesar, dewasa, tua, dan sekiranya tidak dapat bertahan, ia akan mati. Bahasa berkembang dengan cara bertambah, berkurang, bertukar; kerana itu berlaku beberapa perbezaan sekiranya kita membuat kajian yang lebih teliti dan mendalam.

Dan di antara perkembangan-perkembangan ada yang disebut sebagai ظاهرة الإشتراك اللفظي (zohiratu l-isytiraki l-lafzi) iaitu, kemunculan fenomena perkongsian makna. Keadaan ini telah menyebabkan satu-satu kalimah memiliki lebih dari satu makna, sekalipun pada asalnya kalimah tersebut cuma mempunyai satu maksud sahaja. Fenomena perkongsian makna ini telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu apa yang disebut sebagai ظاهرة التضاد (zohiratu t-tadoodth) dan yang kedua, apa yang dipanggil sebagai ظاهرة الترادف (zohiratu t-tarooduf).

Zohiratu t-tarooduf adalah keadaan di mana satu kalimah tertentu mempunyai lebih dari satu makna, namun di antara satu makna dengan yang lain mempunyai saling kaitan dan hubungan yang bersifat sejenis. Sebagai contoh, kalimah daqiq دقيق bererti tepung, dan dalam masa yang sama, ia bermakna terperinci, mendalam. Seperti yang dapat kita perhatikan, ia mempunyai persamaan dari sudut kehalusan. Kalimah daqiq yang bererti terperinci boleh diperhatikan dalam contoh berikut. ( أنت رجل دقيق في عملك )

Kalimah daqiq juga bererti sesuatu yang tersembunyi. Oleh kerana ia bersifat halus, ia seharusnya lebih mudah tersembunyi daripada zant-zat yang besar. Lafaz daqiq yang bererti tersembunyi boleh diperhatikan dalam contoh berikut. ( وهو يعرف دقائق الأمور )

Di antara ketiga-tiga makna, dapatlah kita perhatikan saling kaitan yang bersifat ‘sejenis’, iaitu sifat kehalusan. Namun secara peribadi, saya tidak dapat memastikan makna yang manakah merupakan makna pertama sebelum berkembang kepada makna kedua.

Manakala zoohiratu t-tadoodth pula adalah satu keadaan di mana satu kalimah memiliki lebih dari satu makna, namun antara makna yang pertama dan makna kedua, ia bukan bersifat sejenis, tetapi bersifat bertentangan. Fenomena ini adalah agak istimewa, kerana perkembangannya melampaui had yang biasa terjadi, seperti yang berlaku pada zoohirotu t-tarooduf.

Di antara contoh yang boleh diperhatikan adalah pada lafaz مولى (maula) yang bermaksud tuan, dan dalam keadaan yang lain, ia bermakna hamba. Makna (tuan) dan makna {hamba) adalah dua makna yang mempunyai sifat yang saling bertentangan di antara sesama keduanya.

Ia tidak seperti tepung, terperci dan tersembunyi, di mana ketiga-tiganya mempunyai perkaitan dengan sifat yang sejenis. Ia mempunyai sifat yang bertentangan. Contoh kalimah maula dengan makna tuan dapat diperhatikan dalam contoh yang berikut.

نعم المولى و نعم النصير (ni’-ma l-maulaa wa ni’-ma n-nasiir; sebaik-baik tuan dan sebaik-baik pembantu)

Manakala contoh maula dengan makna hamba boleh diperhatikan dalam contoh berikut. مولى أبي سفيان (hamba Abu Sufyan).

Contoh lain yang boleh turut diperhatikan adalah pada kalimah taaba تاب . Kalimah taaba termasuk dalam kelompok kalimah yang mempunyai lebih dari satu maksud, dengan maksud yang pertama mempunyai sifat yang bertentangan dengan makna kedua.

Kalimah taaba boleh bererti meminta maaf (bertaubat) dan boleh juga bererti (dalam keadaan yang lain sebagai memberi maaf (mengampunkan). Kalimah taaba dengan makna meminta maaf (bertaubat) boleh diperhatikan dalam contoh berikut.

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (sesungguhnya Allah suka kepada orang yang suka bertaubat / banyak bertaubat dan orang yang bersih)

Manakala taaba dengan makna memberi maaf (mengampunkan) boleh diperhatikan dalam contoh berikut. إن الله كان توابا رحيما . (sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani)

Tawwab dalam erti pertama bermaksud banyak meminta maaf (bertaubat) dan tawwab dalam erti kedua bermaksud sangat pengampun (menerima taubat). Kedua-dua makna ini adalah dalam kelompok zoohirotu t-tadoodth, satu kalimah yang mempunyai lebih dari satu maksud, dengan makna-makna tersebut mempunyai sifat bertentangan.

Ini adalah antara bentuk perubahan dan perkembangan bahasa yang bersifat hidup dan berkembang. Ada juga bentuk lain di mana sekelompok kalimah, berbilang kalimah, yang bersama-sama berkongsi pada satu makna yang sama.

Ini dapat diperhatikan dalam contoh berikut. Contohnya, kalimah البر, الحنطة, القمح (alkomhu, alhintoh, alburru) memiliki makna yang sama dengan ketiga-tiga kalimah ini membawa makna yang sama – gandum. Begitu juga dengan kalimah kalimah berikut, iaitu العام, السنة, الحول, الحجة (alhujjah, alhaulu, as-sanah, al-‘aam) adalah lafaz-lafaz yang membawa makna tahun.

No comments: